פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 12/2017 לשירותי מתן אישורי בטיחות לאירועים ומופעים באמפי אשדוד ובמשכן

הזמנה להציע הצעות

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (להלן: "המשכן")  מזמין בזאת הצעות לאספקת שירותי מתן אישורי בטיחות לאמפי אשדוד ולמשכן לאמנויות הבמה.

את ההצעה, בצרוף כל מסמכי הפניה לקבלת הצעות המחיר, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה,  עליה מצוין: פניה לקבלת הצעות מס' 12/2017 לאספקת שירותי מתן אישורי בטיחות לאמפי אשדוד ולמשכן ולשלשל בתיבת המכרזים במשכן (רח' דרך ארץ  1 אשדוד, קומה 2 חדר מס' 211)  בנוכחות סמנכ"ל כספים במשכן / מי מטעמו, עד ליום 25/05/2017 שעה 15:00 בלבד.

הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.
 הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי הפניה,
המוצגים בקישור: לחץ לצפייה                                                           המשכן לאמנויות הבמה הפיס
                                                                 אשדוד בע"מ